Document


หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกส์ รุ่น (LOGISTICS BEST PRACTICE MANAGEMENT)

สำหรับผู้ที่ต้องการทักษะใหม่เพื่อโอกาสและอนาคตที่ดีกว่า

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนทักษะด้านโลจิสติกส์?

ภายใต้การเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและทักษะของบุคลากร ของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งด้านอุตสาหกรรมและบริการ ทำให้หางานได้ยากและต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าเดิม อีกทั้งอาจได้รับรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในยุคสมัยเป็น 1 ใน 10 ของซูปเปอร์คลัสเตอร์และเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุค 4.0 ตลาดยังมีความต้องการสูงและเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนอยู่ในลำดับต้นๆ

จากปัญหาดังกล่าวสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้ตระหนักถึงการเสียโอกาสของผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการลดน้อยถอยลง จึงได้จัดหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง (25 วัน) ครอบคลุมภาคทฤษฎี การฝึกงานจริงและการดูงาน หลักสูตรได้ออกแบบโดยอาศัยประสบการณ์ในฐานะอยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะจบการศึกษาสาขาใดสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทักษะ ใหม่

สิ่งที่ผู้จบหลักสูตรจะได้รับ

ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนส่งเสริมนำเข้า-ส่งออกและใบรับรองการฝึกงานจากบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับดำเนินธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 35 ปีสามารถนำทักษะความรู้ด้านโลจิสติกส์ทั้งด้านนำเข้า-ส่งออก, ด้านศุลกากร,คลังสินค้า-กระจายสินค้า, ขนส่งข้ามแดนและขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งหากอัตราพนักงานว่างทางบริษัทฯจะเลือกรับจากผู้ที่ผ่านการอบรม รวมถึงยังช่วยคัดกรองแนะนำในการหางานให้กับผู้ที่จบหลักสูตรเชื่อมโยงกับบริษัทเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าของวี-เซิร์ฟ กรุ๊ปและผู้นำเข้า-ส่งออกในเครือข่ายมากกว่า 3,000 บริษัท เป็นการเพิ่มโอกาสในการหางานและรายได้ที่ดี สามารถหางานที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์และนำเข้า-ส่งออกเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

ระยะเวลา  : ระหว่างวันที่  2 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562    รวมตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี-การฝึกงานและดูงานใช้เวลา 150  ชั่วโมงเป็นจำนวนวันทั้งสิ้น 25 วัน

คุณสมบัติของผู้เรียน : จบการศึกษาระดับ ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา (โดยต้องผ่านการสัมภาษณ์คุณสมบัติ)


สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร :  
  • ได้รับประกาศนียบัตร การจัดการโลจิสติกส์ “LOGISTICS   BEST PRACTICE MANAGEMENT” จากโรงเรียนส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (เวลาเรียน-ฝึกงานและดูงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
  • ได้รับใบรับรองการฝึกงานด้านโลจิสติกส์ (72 ชั่วโมง) จากบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ระยะเวลาฝึกงาน 100%
  • ช่วยคัดกรองและแนะนำการหางาน จากบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3,000 บริษัท

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท

สิ่งที่ได้รับประกอบด้วย :

  • เอกสารประกอบการบรรยาย
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างอบรม-ฝึกงานและดูงาน
  • การจัดพาหนะเดินทางในการศึกษาดูงาน (5 วัน / 72 ชั่วโมง)
  • ดูงานศูนย์เปลี่ยนถ่าย-กระจายสินค้า “MULTIMODAL TRANSPORT”  รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียติดกับชายแดนประเทศไทย (รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • ดูงานท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย)
  • ดูงานคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  • ดูงานสถานประกอบการ 1 ครั้ง        (ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางช่วงฝึกงาน คลังสินค้า ศูนย์ขนส่ง และบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป)


 วิธีการสมัคร : สามารถสมัครทาง E-MAIL : training2@v-servegroup.com และหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ ชั้น 20 อาคาร MD TOWER ถนน บางนา-ตราด(ติด BIG C บางนา) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-744-1007 ต่อ 11 หรือ 12 และ www.v-serveacademy.com

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016