สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

การบริหารคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

03 พ.ค 2562
09:00น. - 16:00น.

การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนและการบริหาร Outsource

07 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560

08 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

INCOTERMS2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

09 พ.ค 2562
09:00น. - 16:00น.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซิ้อยุคดิจิตอล

22 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า

23 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

24 พ.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560)

28 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL