สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า [สัมมนาOnline]

08 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบต่างๆ [สัมมนา Online]

10 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา [สัมมนา Online]

13 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ [สัมมนา Online]-เลื่อนจาก 20.07.2020

21 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางสินค้าปลายปี 2563 [สัมมนา Online]

22 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศในภาคใต้ [สัมมนา Online]

24 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ [สัมมนา Online]

27 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สายรัดให้เหมาะกับประเภทสินค้า [สัมมนา Online]

29 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

การเลือกใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุตู้สินค้า [สัมมนา Online]-เลื่อนจาก 17.07.2020

30 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL