Document
Bird

ดร.ธนิต โสรัตน์

ประธานสถาบัน V-SERVE

ตำแหน่งงาน

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP


งานด้านสังคมปัจจุบัน

กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคม วปอ.

กลยุทธ์ในการนำนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาใช้เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

กลยุทธ์การจัดการด้านโลจิสติกส์


หลักสูตรที่บรรยาย

กลยุทธ์ในการนำนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ไปปฏิบัติ

กลยุทธ์ในการนำนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาใช้เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

กลยุทธ์การจัดการด้านโลจิสติกส์

Bird

คุณธนากร แสงพิทูร

ผู้อำนวยการสถาบัน V-SERVE

ตำแหน่งงาน

กรรมการสายงานปฏิบัติการและกิจการสาขา V-SERVE GROUP

ผู้ชำนาญการศุลกากรรับอนุญาต


หลักสูตรที่บรรยาย

วิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT)

แนวทางวิธีการป้องกันการทำพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออ

การใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ได้สิทธิประโยชน์ถูกต้องและไม่เสียภาษีอากรย้อนหลัง

ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก ในระบบอิเล็กทรอนิคส์

Bird

คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บจก.วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ปาร์ค

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บจก.วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ปาร์ค


หลักสูตรที่บรรยาย

เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า)

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆในงานบรรจุตู้สินค้าเพื่อความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Bird

คุณสุริยา คำสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ บจก. วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์

ตำแหน่งงาน

กรรมการผู้จัดการ บจก. วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์

นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย


หลักสูตรที่บรรยาย

เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

การขนส่งสินค้าข้ามชายเเดน

การบริการจัดการ Outsource ด้านขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

Bird

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

หัวหน้าฝ่าย Freight & Oversea บจก.วี-เซิร์ฟ ซี แอนด์ แลนด์

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าฝ่าย Freight & Oversea บจก.วี-เซิร์ฟ ซี แอนด์ แลนด์


หลักสูตรที่บรรยาย

เทคนิคการเลือกใช้ Freight Forwarder และข้อพึงระวัง

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

Bird

อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

วิทยากรอิสระด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตำแหน่งงาน

วิทยากรอิสระด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


หลักสูตรที่บรรยาย

การบริหารการจัดซื้อและการซัพพลายเชน

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

Bird

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : Computer & Engineering Management : ABAC

ปริญญาตรี : Financial Management : ABAC


ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูเกทเตอร์ ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics & Supply Chain ทั้งด้านงานขาย วางระบบและงานปฏิบัติการ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลุกยักษ์ในตัวเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม และมุ่งเน้นความสำเร็จของทุกฝ่าย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินการลงทุน Financial and Investment Planning

รับขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และรับปรึกษางานทั้งระบบ Logistics - One Stop Service.

ผู้ชำนาญการด้านที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศไทย Financial Planning & Wealth Management

วิทยากรพิเศษสถาบัน V-SERVE


ประสบการณ์

2007 – 2012 Assistant General Manager - Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd

1997 – 2007: Logistics Sales Manager – CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.

1995 - 1997: Sales Manager - Sahaviriya Panich Com


หลักสูตรที่บรรยาย

Effective Logistics & Supply Chain Management

Strengthening Warehouse Management Solutions

Warehouse safety professional Management

Effective Transportation Management

Lean-Green and Profitable through Supply Chain

Strategic Performance Inventory Management

Change Attitude, Change Life

Positive Attitude for Efficiency Team Work

Financial Planning to Personal Wealth

Feng Shui Seminar

Bird

อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

วิทยากรอิสระด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตำแหน่งงาน

อดีตผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


หลักสูตรที่บรรยาย

เทคนิคการจัดระบบภายในคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน

การวางแผนงบประมาณสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ

Bird

อ.ปุญชรัสมิ์เผ่า ศุปัญญเดชากุล

การศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรบุคคล


การฝึกอบรม

Human Resources Management : Honda Motors (Tokyo Japan)

Manager Learning Program Facilitator (Honda Group Thailand)

NLP Practitioner Certified


หลักสูตรที่บรรยาย

ภาวะผู้นำ การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ

เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

กฎหมายแรงงาน

Train The Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)

เทคนิคการสอนงานและให้คําปรึกษา

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HRM for Non-HR)

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


Bird

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาและวิทยากรด้านบริหาร Logistics

ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean Manufacturing & Logistics

การศึกษา

วทบ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มศว. ประสานมิตร

สถิติประยุกต์ สาขาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

MBA การจัดการโลจิสติกส์ รามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

Network Consultant Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 2009-Present

Application Manager บ.Advance Info Services (AIS) Aug 45-March 50 (Aug 2002-Feb 2007)

MIS Deputy Manager บ.Seven-Eleven จำกัด May 37-April 44 (May 1995-Apr 2001)

RPG Programmer บ.Metro Machinery Co., Ltd Bangkok (Aug 1998-Apr 1989)

อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ANV Plus Consulting จำกัด


หลักสูตรที่บรรยาย

กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยลีน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง

"How to apply “Lean System” การประยุกต์ใช้ระบบลีน

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นต้นด้วยกุลยทธ์ลีน


Bird

คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร

ประสบการณ์การทำงาน

เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมเจรจา อาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย ไทย-อินเดีย

เจรจาและดูแล ระบบการรับรองตนเองโดยผู้ส่งออก (Self Certification Systems)


หลักสูตรที่บรรยาย

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย


Bird

คุณธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

อดีตนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2522-2523 รับราชการกรมสรรพากร

ปี 2523-2551 เจ้าหน้าที่ประเมินอากร กรมศุลกากร


หลักสูตรที่บรรยาย

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ

เจาะลึกการตีความพิกัดศุลกากรหมวด 16 และหมวด 17 (เครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะ)


Bird

คุณเกรียง หยกน้ำเงิน

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง / ประกันภัยต่อ บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกสายงานรับประกันภัย บริษัท การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2517-2542


หลักสูตรที่บรรยาย

เทคนิค และข้อควรระวัง การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


Bird

รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตำแหน่งงาน

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Bird

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Bird

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย


โรงเรียนส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก

อบรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร การป้องกัน Post Review

การบริหารจัดการคลัง-ขนส่ง และงานโลจิสติกส์

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงและคัดสรรแล้ว

www.v-servegroup.com


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016