Document

  บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)


    สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ (V-Serve Academy) เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In -house Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้, ความเข้าใจ, การปรับทัศนคติ, หรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ประโยชน์ของ In-house Training


1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
2. การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการขององค์กร
4. ลดค่าใช้จ่ายค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016