2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกข้าว

ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มาตั้งแต่อดีต ข้าวนับว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ในอับดับต้นๆ

โดยมีผู้นิยมข้าวไทยอยู่ทั่วทุกมุมโลก  สำหรับการส่งออกข้าวนั้น นับได้ว่ามีขั้นตอนการส่งออกที่ต่างจากสินค้าอื่นๆ ทั่วไปอยู่หลายประการ

ดังนั้นผู้ส่งออกข้าวของไทย จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกและพิธีการศุลกากร รวมถึ่งสิทธิประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งออก เพื่อให้การส่งออกสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อสัมมนา

1 คุณสมบัติผู้ส่งออกข้าวไทย

2 การส่งออกข้าวไทยจไปจำหน่ายต่างประเทศ

        2.1 ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ประเภทข้าวส่งไปจำหน่าวยต่างประเทศ

        2.2 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว

        2.3 ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

        2.4 การยื่นขอจดทะเบียนผู้ทำการค้าขาออกซึ่งเป็นสินค้ามาตรฐาน

        2.5 การขออนุญาตส่งออก

        2.6 ยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรการสินค้า (ม.ส. 13)

        2.7 ตรวจสอบคุณภาพข้าวและตรวจสอบบรรจุหีบห่อก่อนส่งออกไปต่างประเทศ

        2.8 ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า (ม.ส. 24)

        2.9 รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและ/หรือข้าวขาว

3. ดำเนินการพิธีการส่งออกที่กรมศุลกากรหรือด่านศุลกากร

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016