Document


หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ลำดับ
หัวข้อหลักสูตร
1
เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
2
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และอาเซียน-ญี่ปุ่น (From AJ)
3
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกข้าว
4
เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ  (L/C,B/C,T/T &etc.)
5
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้
6
เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT)
7
ความผิดทางศุลกากร และเกณฑ์การระงับคดี
8
กระบวนการและกลยุทธการส่งออกเพื่อชิงความได้เปรียบ ในตลาด AEC
9
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบระบบบัญชีหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
10
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย
11
INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
12
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก
13
เจาะลึกพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก ในระบบอิเล็กทรอนิคส์
14
พิธีการศุลกรและการขนส่งสินค้าข้ามชายเเดน
15
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)
16
Using privileges and Customs Tax Privileges
17
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารตามระเบียบของ อย.
18
เจาะลึกการตีความพิกัดศุลกากรหมวด 16 และหมวด 17 (เครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะ)
19
ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก
20
วิธีปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
21
เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2565 [สัมมนา Online]
22
พิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560
23
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิดและการดำเนินคดีศุลกากร ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ (Post Review Post Audit Investigation Audit)
24
เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางปลายปี 2565
25
เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
26
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร
27
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
28
เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL)
29
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก
30
เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
31
กระบวนการนำเข้า–ส่งออกสำหรับผู้เริ่มทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก
32
กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA และ วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า
33
เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
34
เทคนิค และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
35
เจาะลึกแนวทางป้องกันการทำพิธีการศุลกากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ถูกต้อง
36
การค้าชายแดนและขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)
37
การบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร
38
ศึกษาดูงาน เขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
39
เทคนิคการต่อรองค่าระวางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางค่าระวางในปี 2562
40
ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
41
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-จีน (E Form D & Form E)
42
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ตามระเบียบพิธีการศุลกากรฉบับใหม่ (มาตรา 19 ทวิเดิม)
43
ศึกษาดูงานแบบ Port Sight Seeing Cruise ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
44
การบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร ตาม พรบ.ศุลกากร 2560
45
เทคนิคการจองและต่อรองค่าระวางเรือในช่วง Hi-Season
46
เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าสำหรับสินค้าข้าวสาร เพื่อการส่งออก
47
เจาะลึกแนวทางป้องกันการทำพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ถูกต้อง
48
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้
49
กลยุทธ์ลดต้นทุน การจัดซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายต่างประเทศ
50
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา
51
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)
52
การใช้ประโยชน์จริงในทางปฏิบัติภายใต้ 12 FTAของไทยและข้อควรระวังเกี่ยวกับการเสียสิทธิขณะนำเข้า และแนวทางการ ป้องกันการถูก post auditที่สอดคล้องกับ พรบ.ศุลกากรฉบับใหม่
53
พิธีการศุลกากรและการจัดเตรียมเอกสารในการนำเข้าสินค้า (เต็มหลักสูตร)
54
ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้าข้ามแดน (เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา)
55
INCOTERMS 2020 เพื่อการนำเข้าส่ง-ส่งออก และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
56
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและ การจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)
57
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560)
58
“เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ”
59
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Currency Hegging สำหรับการนำเข้า-ส่งออก
60
วิกฤตสงครามการค้า สหรัฐ-จีน จะสิ้นสุดเมื่อใด และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย
61
การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน
62
การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออก
63
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.
64
กฏระเบียบว่าด้วยการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
65
พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง
66
แนวทางการขึ้นทะเบียนมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) สำหรับผู้ส่งออก
67
INCOTERMS 2020
68
การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT [Online]
69
“ถูกกฎลดภาษี” (การใช้สิทธิ์ประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก)
70
การขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง [Online]
71
การคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ [Online]
72
การจัดการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย [Online]
73
พิธีการศุลกากรสินค้าขาออก [Online]
74
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว [สัมมนา Online]
75
การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [สัมมนา Online]
76
การจัดการและพิธีการศุลกากรการส่งออกยางพารา [สัมมนา Online]
77
สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษทางภาษีของศุลกากร [สัมมนา Online]
78
สิทธิประโยชน์ การลงทุนในประเทศเมียนมา [สัมมนา Online]
79
เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) [สัมมนา Online]
80
การจัดส่งสินค้าทางรถไฟไปท่าเรือปีนัง [สัมมนา Online]
81
พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า [สัมมนา Online]
82
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา [สัมมนา Online]
83
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางสินค้าปลายปี 2563 [สัมมนา Online]
84
การส่งออกน้ำยางบรรจุ Flexibag [สัมมนา Online]
85
การนำเข้า-ส่งออกเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ปี 2562
86
การใช้สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]
87
การขนส่งสินค้าทางถนนไปยังจีนตอนใต้ [สัมมนา Online]
88
แนวโน้มค่าระวางขนส่งไตรมาศ 4 ปี 2563 [สัมมนา Online]
89
Re-Import & Re-Export การส่งออกและนำกลับ โดยไม่เสียภาษี [สัมมนา Online]
90
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว
91
การจัดเตรียมเอกสารในการนำเข้าสินค้า [สัมมนา Online]
92
การจองระวางส่งออกแบบ LCL [สัมมนา Online]
93
ระบบราคาศุลกากร-GATT [สัมมนา Online]
94
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]
95
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน Form D ด้วยระบบ ESS
96
พิธีการศุลกากรและการขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน
97
การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก
98
การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า [สัมมนา Online]
99
ข้อกำหนดการส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ [สัมมนา Online]
100
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมาร์_Update พ.ย. 2563 (มีค่าใช้จ่าย)
101
การคืนอากรตามมาตรา 29 [สัมมนา Online]
102
พิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า [สัมมนา Online]
103
การนำเข้า-ส่งออกทางท่าเรือสงขลา [สัมมนา Online]
104
การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]
105
สถานการณ์การส่งออกไปเมียนมาร์ [สัมมนา Online]
106
การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร [สัมมนา Online]
107
การนำเข้าสินค้าถุงมือยางและอนุญาตที่เกี่ยวข้อง [สัมมนา Online]
108
เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร [สัมมนา Online]
109
เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [สัมมนา Online]
110
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560)
111
การผ่อนผันสุทธินำกลับ (Return Cargo) [สัมมนา Online]
112
ผลกระทบโควิค-19 ระลอก 3 ต่อการส่งออกทางท่าเรือปีนัง [สัมมนา Online]
113
การวางประกันอากร ศุลกากร [สัมมนา Online]
114
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชา [สัมมนา Online]
115
เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคใต้ [สัมมนา Online]
116
การขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย [สัมมนา Online]
117
เทคนิคการจองระวางเรือ ภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน [สัมมนา Online]
118
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560) [สัมมนา Online]
119
การนำเข้า-ส่งออกทางรถไฟในภาคใต้ [สัมมนา Online]
120
การขนส่งสินค้าทางอากาศในภาคใต้ [สัมมนา Online]
121
ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า [สัมมนา Online]
122
การขนส่งสินค้าไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]
123
แนวโน้มค่าระวางปี 2566 [สัมมนา Online]
124
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตรภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ [สัมมนา Online]
125
แนวโน้มค่าระวางช่วงปลายปี 2564 [สัมมนา Online]
126
สถานการณ์การส่งออกไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]
127
ความผิดทางศุลกากรและแนวทางแก้ไข [สัมมนา Online]
128
การจองระวางเรือส่งออกทางท่าเรือสงขลา [สัมมนา Online]
129
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปเมียนมาร์ [สัมมนา Online]
130
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้14 FTA+RCEP และผลกระทบอันเนื่องมาจากพิกัด Version 2022 ที่มีต่อถิ่นกำเนิดสินค้าทุก FTA
131
เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2565 [สัมมนา Online]
132
พิกัด ฮาร์โมไนซ์ 2022
133
การส่งออกทางเรือแบบไม่เต็มตู้ LCL อีกทางเลือกของผู้ส่งออกภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน [สัมมนา Online]
134
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังเมียนมาร์ [สัมมนา Online]
135
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และ หลักเกณฑ์ MIT (Made In Thailand) สำหรับงานจัดซื้อภาครัฐ ***มีค่าใช้จ่าย***
136
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และหลักเกณฑ์ MIT (Made In Thailand) สำหรับงานจัดซื้อภาครัฐ
137
การจองระวางในสภาวะตู้ขาดแคลนและสถานการณ์วิกฤตยูเครน [สัมมนา Online]
138
การให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของสาขาภาคใต้ [สัมมนา Online]
139
การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน [สัมมนา Online]
140
การชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับงานนำเข้าส่งออก
141
การใช้สิทธิประโชน์ของขตปลอดอากร ตามประกาศฉบับใหม่ของกรมศุลกากร
142
การตรวจปล่อยสินค้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ
143
การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยางพาราผ่านทางท่าเรือปีนัง
144
การส่งออกทางเรือแบบไม่เต็มตู้ LCL [สัมมนา Online]
145
การใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าวัตถุดิบ และเครื่องจักร ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
146
กิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2565@ชลบุรี
147
การขนส่งสินค้าทางรถไปกัมพูชา [สัมมนา Online]
148
หลักสูตร “การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออก”
149
พิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
150
สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางถนนไปประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด [สัมมนา Online]
151
การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยางพาราผ่านทางท่าเรือสงขลา
152
โลจิสติกส์และพิธีการศุลกากรในการส่งออกยางพารา
153
เทคนิคการตรวจปล่อยสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิ [สัมมนา Online]
154
ขั้นตอนการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [สัมมนา Online]
155
หลักการนำเข้า - ส่งออก เบื้องต้น
156
การขอคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 133 สำหรับน้ำผลไม้
157
พิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก
158
พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์สำหรับการนำเข้าโซล่าเซลล์และอุปกรณ์
159
เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2567
160
การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีต่างๆ (E Form D, Form E, Form JTEPA และ Form AJ)
161
เจาะลึกการตีความพิกัดศุลกากรทางด้านเคมี
162
RULES OF ORIGIN และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย
163
การใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
164
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนำเข้า – ส่งออก เกี่ยวกับการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
165
การใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
166
การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ
167
ความรู้เบื้องต้นด้านการศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016