Document


หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ลำดับ
หัวข้อหลักสูตร
1
เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
2
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และอาเซียน-ญี่ปุ่น (From AJ)
3
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกข้าว
4
เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ  (L/C,B/C,T/T &etc.)
5
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้
6
เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560
7
ความผิดทางศุลกากร และเกณฑ์การระงับคดี
8
กระบวนการและกลยุทธการส่งออกเพื่อชิงความได้เปรียบ ในตลาด AEC
9
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบระบบบัญชีหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
10
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย
11
INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
12
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก
13
เจาะลึกพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก ในระบบอิเล็กทรอนิคส์
14
พิธีการศุลกรและการขนส่งสินค้าข้ามชายเเดน
15
การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตปลอดอากรและประกอบการเสรี (ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับใหม่)
16
เจาะลึกการตีความพิกัดศุลกากรหมวด 16 และหมวด 17 (เครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะ)
17
ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก
18
พิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560
19
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิดและการดำเนินคดีศุลกากร ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ (Post Review Post Audit Investigation Audit)
20
เทคนิคการต่อรองค่าระวางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางค่าระวางปลายปี 2562
21
เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
22
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมือออาชีพ
23
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
24
เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL)
25
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก
26
เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
27
กระบวนการนำเข้า – ส่งออก สำหรับผู้เริ่มทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก
28
กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA และ วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า
29
เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
30
เทคนิค และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
31
เจาะลึกแนวทางป้องกันการทำพิธีการศุลกากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ถูกต้อง
32
เจาะลึกผ่านแดน-การถ่ายลำและการส่งสินค้าไปยังประเทศ CLMV
33
การบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร
34
ศึกษาดูงาน เขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
35
เทคนิคการต่อรองค่าระวางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางค่าระวางในปี 2562
36
ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
37
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-จีน (E Form D & Form E)
38
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ตามระเบียบพิธีการศุลกากรฉบับใหม่ (มาตรา 19 ทวิเดิม)
39
ศึกษาดูงานแบบ Port Sight Seeing Cruise ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
40
การบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร ตาม พรบ.ศุลกากร 2560
41
เทคนิคการจองและต่อรองค่าระวางเรือในช่วง Hi-Season
42
เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าสำหรับสินค้าข้าวสาร เพื่อการส่งออก
43
เจาะลึกแนวทางป้องกันการทำพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ถูกต้อง
44
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้
45
กลยุทธ์ลดต้นทุน การจัดซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายต่างประเทศ
46
การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา
47
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)
48
การใช้ประโยชน์จริงในทางปฏิบัติภายใต้ 12 FTAของไทยและข้อควรระวังเกี่ยวกับการเสียสิทธิขณะนำเข้า และแนวทางการ ป้องกันการถูก post auditที่สอดคล้องกับ พรบ.ศุลกากรฉบับใหม่
49
พิธีการศุลกากรสำหรับนำเข้าสินค้าและการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
50
ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้าข้ามแดน (เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา)
51
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและ การจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)
52
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560)
53
“เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ”
54
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Currency Hegging สำหรับการนำเข้า-ส่งออก
55
วิกฤตสงครามการค้า สหรัฐ-จีน จะสิ้นสุดเมื่อใด และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย
56
การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน
57
การใช้สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษทางภาษีของศุลกากร
58
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.
59
กฏระเบียบว่าด้วยการลงทุนในประเทศเมียนม่าร์ฉบับใหม่


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016