Document

หลักสูตร


หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ลำดับ
หัวข้อหลักสูตร
1
เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ    (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า)
2
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า”
3
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ”
4
การบริหารสินค้าและสินค้าคงคลังเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานในคลังสินค้า
5
เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และ ลูกหนี้ให้ชำระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
7
กฎหมายการลงทุนและการต้นเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศ เมียนมาร์
8
กฎหมายแรงงาน ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้
9
เทคนิคและข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
10
เทคนิคการสอนงานและให้คําปรึกษาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
11
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และการวางระบบป้องกันหนี้เสีย
12
ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายและการจัดเก็บ
13
Up-Date กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้
14
การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
15
กลยุทธ์การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยหลักการลีน
16
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
17
เทคนิคการร่างสัญญาและการจัดทำเอกสารทางธุรกิจแบบมืออาชีพ
18
เทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
19
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กรสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
20
การปฏิบัติงานพื้นฐานสำหรับพนักงานคลังสินค้า
21
การบริหารคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์
22
การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนและการบริหาร Outsource
23
Train the Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
24
เทคนิค และข้อควรระวัง การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
25
ข้อควรรู้ พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562 สำหรับผู้บริหาร
26
ศึกษาดูงาน เขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
27
การบริหารจัดการ Outsource ในงานขนส่งสินค้า ตามมาตรฐาน Q MARK และ Q Cold Chain
28
เทคนิคการติดตามทวงถามหนี้ อย่างถูกกฎหมาย [Online]
29
Up Date กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้ [สัมมนา Online]
30
กฎหมายและภาษีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-Commerce ที่ผู้ประกอบการควรรู้ [สัมมนา Online]
31
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกิจการช่วงวิกฤต โควิดที่ นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]
32
เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ [สัมมนา Online]
33
เทคนิคการเจรจาต่อกรณีข้อพิพาทแรงงาน [สัมมนา Online]
34
ข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี [สัมมนา Online]
35
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่นายจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]
36
การปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ [สัมมนา Online]
37
เทคนิคการหยั่งรู้อันตราย (KYT) เพื่อลดอุบัติเหตุ [สัมมนา Online]
38
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [สัมมนา Online]
39
Q&A Labour Clinic: สิทธิแรงงาน การหยุด การลา ช่วงวิกฤตโควิด-19 [สัมมนา Online]
40
Q&A Labour Clinic: การเลิกจ้างช่วงโควิด-19 [สัมมนา Online]
41
การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ [สัมมนา Online]
42
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [สัมมนา Online]
43
การใช้สิทธิของลูกจ้างผู้ประกันตนที่ถูกกฎหมาย [สัมมนา Online]
44
ปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งงาน [สัมมนา Online]
45
การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ [สัมมนา Online]
46
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่
47
ความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยที่นายจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]
48
กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้
49
การเลือกถุงมือยางให้เหมาะกับการใช้งาน [สัมมนา Online]
50
ศิลปะการทวงหนี้บนโลกใบใหม่ [สัมมนา Online]
51
การบริหารความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ
52
การป้องกันและระงับข้อพิพาทแรงงานในวิกฤติการโควิด 19 [สัมมนา Online]
53
การจ้างแรงงาน / การรับเหมาช่วง ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย [สัมมนา Online]
54
การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ [สัมมนา Online]
55
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
56
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) [สัมมนา Online]
57
ข้อปฏิบัติ "การลงโทษลูกจ้าง" ตามกฎหมายแรงงาน [สัมมนา Online]
58
เตรียมพร้อมรับกรณีพิพาทแรงงานช่วงปลายปี [สัมมนา Online]
59
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับลูกจ้างทั่วไปและผู้เริ่มงานใหม่
60
กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]
61
การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
62
ยุทธศาสตร์การจางแรงงานในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ้างระบบดิจิตอล [สัมมนา Online]
63
การเลือกอุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมกับไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม [สัมมนา Online]
64
การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) [สัมมนา Online]
65
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับองค์กรธุรกิจ
66
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
67
การบริหารความเสี่ยง PDPA สำหรับผู้บริหาร
68
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
69
เสวนา "ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง"
70
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) [สัมมนา Online]
71
เทคนิคการร่างและตรวจสอบสัญญาเพื่อธุรกิจ
72
การบริหารจัดการทางด้านการบัญชี การเงิน สำหรับผู้บริหาร
73
การใช้งาน MS Excel สำหรับงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
74
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง [Warehouse & Inventory management]
75
ความรู้เกี่ยวการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรอบรมพนักงานและค่าใช้จ่าย
76
เทคนิคการ Stuffing Loading สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
77
Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
78
Up Skill การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบ และกระบวนการตัดสินใจ
79
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness Thinking)
80
[Onsite] เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Stock & Inventory Control Technique)
81
ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016