2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

กระบวนการและกลยุทธการส่งออกเพื่อชิงความได้เปรียบ ในตลาด AEC

   จากสภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งหากผู้ประกอบการส่งออกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งศึกษา แนวโน้มทิศทาง โอกาสและผลกระทบในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งในตลาดส่งออกหลักและตลาดส่งออกใหม่ๆ  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการส่งสินค้าต่อกันและบริการออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสมาชิกในกรอบความร่วมมือการค้าต่างๆ  ภายใต้กรอบกลยุทธ์การส่งออกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อตกลงการค้าภายใต้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่เป็นสากล

รายละเอียดหลักสูตร 

1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย 

2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ

5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

6. การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด

7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

9. การทำ Insurance ในการส่งออก

10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น

11. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016