2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

การจัดส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้

   ปัจจุบันการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าจะไปในลักษณะสินค้าข้ามแดนทางถนน  และเพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า ธุรกิจขนส่ง และผู้สนใจ ที่จะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศ สปป.ลาวได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ การส่งออก และนำเข้าสินค้าไปประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้ตลอดจนเอกสารที่ใช้ รวมถึงสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของเส้นทางขนส่ง  ช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคด้านการค้าในประเทศ สปป.ลาว เพื่อจะได้ไม่พลาดในข้อมูลสำคัญ และดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในยุค เออีซีได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียดหลักสูตร 

1.  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้

2.  ช่องทางการขนส่งสินค้าไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้

3.  การขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนไปยังประเทศ สปป.ลาวและจีนตอนใต้ทางถนน

4.  ระเบียบข้อบังคับและข้อควรระวังสำหรับการส่งสินค้าไปยัง สปป.ลาวจีนตอนใต้

5.  การจัดเตรียมเอกสารสินค้าข้ามแดน

6. เงื่อนไข และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบก่อนการส่งออกสินค้าไปยัง สปป.ลาว และจีนตอนใต้ 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศ ลาวและจีนตอนใต้ และผู้สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศทั้งสอง

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016