2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ  (L/C,B/C,T/T &etc.)

          ในการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นมีความซับซ้อนและหลายขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินระหว่างประเทศ

ผู้นำเข้า-ส่งออกจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างยิ่ง โดยผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจ

ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญารวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติระหว่างคู่สัญญา รวมถึงสิทธิความรับผิดชอบหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร 

1.   การเลือกใช้เทอมทางการค้าอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในสูญเสีย

• Ex-Works, Free Carrier, Carriage Paid to, Carriage and Insurance Paid to

Delivered At Terminal, Delivered At Place, Delivered Duty Paid

• Free Alongside Ship, Free On Board, Cost and Freight, Cost, Insurance and Freight

2.   การเลือกเครื่องมือในการชำระเงินที่ใช้กันในสากลเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า

• Letter of Credit (L/C)

• Bill for Collection (B/C)

• Open Account (T/T WITHIN…..DAYS AFTER DELIVERY)

• Advanced of Payment (T/T IN ADVANCE) 

3.   แนวทางการเลือกใช้สกุลเงินเพื่อการชำระค่าสินค้า

• การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.   การเข้าหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

• การเงินเพื่อการนำเข้า

• การเงินเพื่อการส่งออก

5.   ถาม-ตอบ

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016