2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

กฎหมายแรงงาน ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้

   ในปัจจุบันภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ได้มีการแก้กฎหมายหลายฉบับ และ ในปี พ.ศ.2560 ก็ได้มีการออก พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560)  โดยเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้น ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และขณะนี้ ยังมีการนำเสนอร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดอายุเกษียณ ของลูกจ้างให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 นี้  เราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทำความเข้าใจกฎหมายเดิมให้เข้าใจ ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ที่อาจเกิดขึ้น อันอาจทำให้ ถูกสไตรค์ ถูกฟ้องร้อง เสียชื่อเสียง บางแห่งถึงขั้นต้องปิดกิจการ  อันอาจสืบเนื่องมาจาก ผู้รับผิดชอบขององค์กร ไม่รู้ลึก รู้จริงในแนวทางการบริหารคน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหลักจิตวิทยา หลักสูตรนี้สอนโดย ผู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งเรื่อง “การบริหารคน” และ “กฎหมายแรงงาน” มากว่า 20 ปี ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้กฎหมายแรงงาน ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งถูกใจพนักงาน และ ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.  ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และทิศทางของบริษัทฯ

2.  ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และ การปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อพิพาทแรงงาน ,ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และ การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

4.  เมื่อสภาพการทำงานเป็นปรกติสุข  ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมที่ดี  ส่งผลดีโดยรวมต่อองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร 

1.    ทำไมผู้หัวหน้างานและผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายแรงงาน

2.    ประเด็นสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้แล้ว

3.    การเตรียมการเรื่อง การเกษียณอายุพนักงาน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ ที่จะประกาศใช้ในเร็วๆนี้

4.    สิทธิ หน้าที่ของ และ ความรับผิดชอบ หัวหน้างานตามกฎหมายแรงงาน

5.    การทำสัญญาจ้างประเภทต่างๆ แบบใดใช้ได้ แบบใดผิดกฎหมาย เช่น รายชิ้น แบบมีกำหนดเวลา จ้างเหมา ฯลฯ

6.    รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน  แบบใดถือเป็นค่าจ้าง แบบใดถือเป็นสวัสดิการ ตามกฎหมาย พร้อมกรณีศึกษา

7.    การหักค่าจ้างลูกจ้าง ทำได้หรือไม่ ในกรณีใด  มีขอบเขตอย่างไรบ้าง

8.    ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ วัน เวลาในการทำงานปรกติ และ การทำงานล่วงเวลา

9.    การออกประกาศ  ระเบียบข้อบังคับ และ สัญญา แบบใดใช้ได้ แบบใด กฎหมายถือเป็นโมฆะ

10.  สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนดำเนินการลงโทษทางวินัย

11.  เทคนิคการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ

12.  เทคนิคการเขียนใบเตือน และ การดำเนินการตักเตือน

13.  เลิกจ้างอย่างไร ไม่ให้มีปัญหาด้านกฎหมายตามมา

14.  กรณีใดถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม กรณีใดถือว่าไม่เป็นธรรม

15.  สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ กรรมการลูกจ้าง หรือ กรรมการสหภาพแรงงาน

16.  การเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องอย่างสร้างสรรค์

17.  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารงานบุคคล

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016