2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

กฎหมายการลงทุนและการต้นเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศ เมียนมาร์

   จากการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ AEC ที่จะมีผลอย่างเป็นทางการในปี 2558 ทำให้ภาคธุรกิจสาขาต่างๆ ได้ศึกษาถึงแนวทางการรองรับทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยเฉพาะการศึกษาถึงช่องทางโอกาสทางธุรกิจที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหนึ่งในประเทศที่อยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจคือประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากมีศักยภาพเชิงพื้นที่ และจำนวนประชากรที่จะรองรับกับภาคการผลิตและภาคการบริโภค

รายละเอียดหลักสูตร 

1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Foreign Investment Law) 

2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (Company Structure)

3. การร่วมทุน (Joint Venture)

4. วงเงินในการลงทุน (Banking)

5. สิทธิในการถือครองที่ดิน (Land Rights) 

6. แรงงานและกฎหมายด้านแรงงาน (Labor Issues)

7. ภาษีอากรและกฎหมายทางด้านภาษี (Tax Issue)

8. การขนส่งสินค้าจากไทยเข้าไปยังประเทศพม่า

9. การกระจายสินค้าในประเทศพม่า 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016