2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

   การที่มีคนหลายๆคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งทัศนคติ  การศึกษา ประสบการณ์ และพื้นฐานทางครอบครัวที่ต่างกัน มาทำงานร่วมกัน ย่อมมีความเห็น และ วิธีการทำงานที่แตกต่างกัน และบวกกับสภาพการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทั้งภายนอก และในองค์กร ทำให้แต่ละคน มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของตน และ อาจยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในการทำงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ ความขัดแย้งที่มาจากการสื่อสาร 

   ดังนั้นองค์กรที่เข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารความขัดแย้ง ก็จะสามารถบริหารจัดการ เพื่อที่จะนำความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาปรับเปลี่ยนให้เป็นความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ อันจะทำให้องค์กรลดการสูญเสีย และพัฒนาองค์กรไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการภายในองค์กรได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    -  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ สาเหตุของความขัดแย้งของบุคคลในองค์กร

    -  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการรับมือกับความขัดแย้ง 

    -  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นผลดีกับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร 

• แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

• เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กร

• สาเหตุและ ผลกระทบของความขัดแย้งในองค์กร

• พฤติกรรมของมนุษย์เมื่อพบความขัดแย้ง

• เทคนิคต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร

• การสื่อสาร และ ประสานงาน อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

• การสร้างระบบงาน และ ระบบเอกสาร เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

• กรณีศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

• ทักษะที่จำเป็น ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016