2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า”

   เมื่อกล่าวถึงปัญหาในการดำเนินงานในคลังสินค้า (Warehouse) ผู้บริหารคลังสินค้าเป็นต้องทราบถึงกิจกรรมหลักของคลังสินค้าก่อนเพื่อให้จะทำให้ทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานคลังสินค้านั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการใด หรือขั้นตอนใด ในกิจกรรมใด อันประกอบด้วย  กิจกรรมเกี่ยวกับเคลื่อนไหว รับเข้า-จ่ายออก (Movement Activities)และกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บรักษา (Storage Activities) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ผู้ทำหน้าที่นี้ต้องเรียนรู้และเข้าใจระบบงาน รวมถึงวิธีการป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาในงานคลังสินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร

รายละเอียดหลักสูตร 

1. ปัจจัย 4 ในการบริหารคลังสินค้า

2. ปัญหาจากปัจจัยนั้นๆ

3. บูรณาการปฏิบัติงานของคลัง

4. การรับสินค้าอย่างไร จะถูกต้อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด

       4.1 กระบวนการรับสินค้า                    

4.2 อย่างไรจึงจะเรียกว่ารับแล้ว

       4.3 วางแผนก่อนการรับสินค้า               

4.4 ปฏิบัติการรับ

       4.5 หลังการรับ

5. การจัดเก็บ

       5.1 การจัดเก็บรูปแบบต่างๆ                  

5.2 การวางผังการจัดเก็บ

        5.3 การพิจรณาตำแหน่งที่จะจัดเก็บ     

5.4 แนวคิดการแบ่งพื้นที่ 

6. การจ่ายสินค้า 

   6.1 ขั้นตอนการจ่ายสินค้า 

   6.2 เทคนิคการจ่ายของให้เร็วและแม่น 

         -  จ่ายเดี่ยว/จ่ายร่วม

         -   จ่ายปลีก/จ่ายส่ง          

         -   แยกจัด/แยกจ่าย 

         -   FI - FO ไปทำไม มีผลอย่างไร  

         -   SKU คืออะไร สร้างปัญหาอะไรให้คลังบ้าง 

 7. การกระทบยอดเมื่อพบผลต่าง 

 8. การบริหารคนของคลัง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016