2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ    (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า)

   การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า เป็นนโยบายของบริษัทที่แต่ละหน่วยงานขององค์กร จะต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้วิธีการตรวจเช็ค ระบบเอกสาร ตรวจสอบสภาพสินค้า ชนิดหรือประเภทของสินค้า อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้

รายละเอียดหลักสูตร 

1. คลังสินค้า (Warehouse)

2. สาเหตุที่จะต้องมีคลังสินค้า

3. การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า

4. หน้าที่หรือระบบของคลังสินค้า

5. ชนิดหรือประเภทของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า

6. ลักษณะการใช้ประโยชน์ของคลังสินค้า

7. การบริหารคลังสินค้า

8. เทคนิคและหน้าที่พิเศษของคลังสินค้า

9. เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้า

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. วางแผนการบริการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2. รู้และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการด้านคลังสินค้า

3. ความถูกต้องในการตรวจเช็ครับ การตรวจนับ ตรวจสอบ ประเภทสินค้า รหัสสินค้า

4. ได้ทราบถึงการจัดเก็บ การดูแลรักษาสภาพสินค้าและการจัดจ่าย

5. การรายงานผลปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  พนักงานระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016