2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่>

   การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost-Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้าจะต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ 

   โดยการจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุดทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป หากท่านเป็นผู้มีประสบปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าเช่น การจัดเก็บไม่เป็นระบบทำให้ยากต่อการค้นหาสินค้าและตรวจเช็คสินค้า ปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ (Shortage Stock) หรือมีมากเกินไป (Over Stock) สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม 

   ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้ 

รายละเอียดหลักสูตร 

1. Introduction to Warehouse Management 

2. Managing the Warehouse 

    -   Warehouse Location

    -   Right Order 

3. Warehouse Activities 

    -   Good Receipt & Put Away

    -   Holding Goods & Cycle Count

    -   Picking & Packing & Shipping

    -   Cross Docking 

4. Design of Warehouse Layout 

5. Types of warehouse 

   -    Vendor Management Inventory (VMI) 

   -    Bonded Warehouse, EPZ, and Free Zone Warehouse

6. Automated Warehousing 

   -    Radio Frequency (RF) Technology

   -    Pick & Put-to Light Picking

   -    Voice Directed Order Fulfillment

   -    Goods to Person Systems 

   -    Automated and Robotic Order Fulfillment  

7. Warehouse Facilities 

   -    Shelves & Racking System 

8. Warehouse and Inventory Cost 

9. Key Performance Indicator (KPI)

10. Warehouse Management System (WMS) 

11. TAPA (Technology Asset Protection Association) 

12. Case Study

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้บริหารด้านคลังสินค้า โลจิสติกส์ และผู้บริหารด้านการจัดส่ง

 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016