2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

กระบวนการและขั้นตอนการกำจัดของเสียตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

   ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเกิดของเสียและกากอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งที่เป็นของอันตรายและปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งกฎหมายได้กำหนดวิธีการจัดการและการกำจัด ซึ่งหากกระทำการไม่ถูกต้องก็จะมีบทลงโทษทั้งจำและทั้งปรับ ซึ่งผู้ประกอบการต้องระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตร 

1. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ระบบการกำกับดูแลแลการจัดการกากอุตสาหกรรม

3. ประเภทของสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

4. การจำแนกความเป็นอันตราย

5. แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน

6. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ

7. บทกำหนดโทษ

8. การขอขยายระยะเวลาในการเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไว้ภายในโรงงาน

9. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

10. ระบบเอกสารใบกำกับการขนส่ง

11. การส่งของเสียออกนอกประเทศ

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ บริษัทที่นำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016