2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

แนวทางการขึ้นทะเบียนมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) สำหรับผู้ส่งออก

           มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) คือ มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและ

การอำนวยความสะดวกทางการค้าโลก เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate 

Global Trade (WCO SAFE FoS) เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก

ทางการค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานศุลกากร เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ

สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีประสิทธิภาพ 

           กรมศุลกากรตระหนักถึงระบบการค้าตามมาตรฐานโลกในทุกๆ ด้านและการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ของผู้ประกอบการ จึงได้จัดตั้งโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ตามกรอบการรักษาความปลอดภัยขององค์การศุลกากรโลก

(WCO SAFE FoS) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

           โดยผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากทางศุลกากร เช่น ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าขาออก

โดยไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green line) และได้รับการงดเว้นการตรวจทางกายภาพ เว้นแต่การสุ่มตรวจ นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งออกจะ

ได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศที่จะมีการทําความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) 

กับกรมศุลกากรในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการตรวจปล่อยสินค้าที่นําเข้าไปยังประเทศนั้นๆ โดยขณะนี้มีประเทศคู่ค้าที่สนใจจะเจรจาจัดทำ

ความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจำนวน

ผู้ประกอบการ AEO ของประเทศเหล่านั้น 

     การเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO จะทำให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเองด้านมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลาการ

ตรวจสอบสินค้า ประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้ารองรับแนวโน้มสภาวะโลกด้านมาตรฐานความปลอดภัย(Security 

Control) และสอดคล้องตามแนวโน้มของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยได้

 

หัวข้อสัมมนา

1    องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน AEO

2    แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน AEO

3    สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการภายใต้มาตรฐาน AEO

4    แนวทางการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน AEO สำหรับผู้ประกอบการ 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016