2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออก

             ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า จะมีขั้นตอนและขบวนการมากมายที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และที่สำคัญจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆ เพื่อป้องกัน

การใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ รวมถึงป้องกันการถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ 

(Post Audit)

 

หัวข้อสัมมนา

1.   พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)

2.   พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)

3.   การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

       -   การคืนอากรตามมาตรา 29 (19 ทวิเดิม)

       -   คลังสินค้าทัณฑ์บน

       -   เขตปลอดอากร (Free Zone)

       -   เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

       -   การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)

4.   วิธีการและแนวทางป้องกัน ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่อยู่ในเขตต่างๆ

5.   ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้า

6.   ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการส่งออก

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016