2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

                ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า

(Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆ มีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing)

โดยสภาวะโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องของ Speed เพื่อปรับไปสู่ระบบการผลิตแบบพอดี (just in Case) และส่งผลให้การจัดซื้อ

ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นการจัดซื้อในลักษณะทันเวลาพอดี (just in Time Purchasing)

                 การจัดซื้อแบบทันเวลาหรือการจัดซื้อสมัยใหม่ต้องคำนึงถึง “EQQ” หรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดรวมถึงการที่จะต้อง

มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคุณภาพที่ถูกต้อง

ของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนเวลาที่ตรงเป้าประสงค์ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน  ทำให้องค์กร

ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันสูงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

2.   เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

3.   เพื่อให้เข้าใจและสามารถคัดเลือกคู่ค้าหรือ Supplier ได้ตามที่ต้องการ

4.   เพื่อลดต้นทุนปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.   การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case

2.   การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆ ให้เหมาะสม

3.   การจัดทำ Supplier List และ Approved Vender List (AVL)

4.   หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.   การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)

6.   Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

7.   แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning :MRP)

8.   วิธีการความคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016