2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานในคลังสินค้า)

วัตถุประสงค์   

 

          การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า เป็นนโยบายของบริษัทที่แต่ละหน่วยงานขององค์กร จะต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้วิธีการตรวจเช็ค ระบบเอกสาร ตรวจสอบสภาพสินค้า ชนิดหรือประเภทของสินค้า อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 

และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้

 

หัวข้อสัมมนา

 

1   คลังสินค้า (Warehouse)

2   สาเหตุที่จะต้องมีคลังสินค้า

3   การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า

4   หน้าที่หรือระบบของคลังสินค้า

5   ชนิดหรือประเภทของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า

6   ลักษณะการใช้ประโยชน์ของคลังสินค้า

7   การบริหารคลังสินค้า

8   เทคนิคและหน้าที่พิเศษของคลังสินค้า

9   เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้า

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1   วางแผนการบริการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2   รู้และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการด้านคลังสินค้า

3   ความถูกต้องในการตรวจเช็ครับ การตรวจนับ ตรวจสอบ ประเภทสินค้า รหัสสินค้า

4   ได้ทราบถึงการจัดเก็บ การดูแลรักษาสภาพสินค้าและการจัดจ่าย

5   การรายงานผลปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016