2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบระบบบัญชีหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

   กรมศุลกากรได้เริ่มใช้หลักการตรวจสอบหลังปล่อยในช่วงปี 2544 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอำนาจของพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับที่ 17 พ.ศ.2543 ในระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมศุลกากรได้ทำการตรวจหลังปล่อยกับผู้ประกอบการหลายร้อยราย แล้วได้ประเมินค่าภาษีอากรเพิ่มพร้อมกับเรียกค่าปรับในกรณีที่ผู้ประกอบการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ สถาบัน V-SERVE เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหลังปล่อยให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้เตรียมป้องกันและบริหารความเสี่ยงในกรณีที่กรมศุลกากรมีการเข้าตรวจหลังปล่อย 

รายละเอียดหลักสูตร 

1. การตรวจหลังปล่อยหรือ Post Clearance Audit คืออะไร (What is a Customs Post Clearance  Audit?)

2. กรมศุลกากรจะทำการPost Clearance Audit เมื่อไหร่และอย่างไร (When will and how does Customs conduct a Post Clearance Audit ?)

3. ทำความเข้าใจโครงสร้างและขั้นตอนของการ Post  Clearance Audit (Understanding the structure and process of a Post Audit.)

4. ทำความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการใน Post Clearance Audit (Understanding your rights and responsibilities in a Post Clearance Audit.)

5.     ผลกระทบจากการที่กรมศุลกากรเข้าทำ Post Clearance Audit (Implications of being audited)

6.     สรุปประเด็นที่ควรระวังใน Post Clearance Audit (Common issues raised in a Post Audit.)

7.     การเตรียมความพร้อมก่อนที่กรมศุลกากรเข้าทำการ Post  Clearance Audit (What to do when you are about to be audited by Customs)

8.     แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการ Post Audit (Strategies to handle and manage a Post Clearance Audit.)

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าและผู้สนใจทั่วไป

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016