2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และอาเซียน-ญี่ปุ่น (From AJ)

ที่มาและความสำคัญ

           ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) หรือ JTEPA  

และอาเซียน-ญี่ปุ่น (FROM AJ) เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลด

ภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรี รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือสาขาต่างๆ อันจะส่งผล 

ให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าได้รับสิทธิประโยชน์ จากข้อตกลงดังกล่าว หากแต่ผู้นำเข้าส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ

เงื่อนไขต่างๆ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

 

หัวข้อการบรรยาย

 

1   ภาพรวมความตกลง JTEPA และ FROM AJ

     -   ความเป็นมาของข้อตกลง

     -   สิทธิประโยชน์จากข้อตกลง

2   การใช้สิทธิประโยชน์ 

     -   เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

     -   กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) 

     -   ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรอง

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016