สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development Center)


ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

(Human Capital Development Center)

เกี่ยวกับเรา  • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  (Human Capital Development Center)      เป็นหน่วยงานด้านฝึกอบรมของบริษัทในเครือ  V -SERVE GROUP มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทและให้ความรู้ทั้งทางด้านการสัมมนาการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสหรับธุรกิจที่เป็นลูกค้าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออกมี ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหน่วยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

  • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นมืออาชีพด้าน In-House Training   ณ สถานประกอบการของลูกค้าโดยเฉพาะทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านพิธีการศุลกากร ด้านทักษะการบริหารจัดการ ด้านทักษะบริหารความเสี่ยงในธุรกิจมีบุคลากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาเป็นวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร Onsite Training โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร MD Tower ชั้น 20 และการฝึกอบรม In-House Trainingณ สถานที่ตั้งของลูกค้า ในปีที่ผ่านมามีบุคลากรของสถานผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2,890 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่มีต่อการให้บริการทางด้านฝึกอบรมสัมมนาของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2024

Facbook Facbook Line