2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

พิกัด ฮาร์โมไนซ์ 2022

       ตามที่ทางกรมศุลกากรเปลี่ยนพิกัดฮาร์โมไนซ์ใหม่ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรปี 2017 มาเป็นพิกัดอัตราศุลกากรปี 2022 

ตามกำหนดเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทุกๆ 5 ปี องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) 

         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวในการเรียนรู้พิกัดฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการสำแดง

พิธีการกับทางกรมศุลกากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ย่างถูกต้อง รวดเร็วอีกด้วย

 

หัวข้อสัมมนา

1 การแบ่งภาคของพิกัดศุลกากร ปี 2022 

2 การตีความพิกัดศุลกากร 

3 แนวทางการจัดพิกัดศุลกากร ที่ถูกต้อง 

4 ความแตกต่างระหว่าง HS Code กับ AHTN ปี 2022

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016